هزینه ارسال و داوری مقالات

 

  حضور در همایش عدم حضور در همایش
دانشجویان 140000 تومان 100000 تومان
اساتید 190000 تومان 150000 تومان
سایر شرکت کنندگان 240000 تومان 200000 تومان