تاریخ های مهم

 -         مهلت ارسال اصل مقالات تا 96/01/31

-         برگزاری همایش 96/03/04

-         واریز هزینه های ثبت نام 96/02/07