تاریخ های مهم

 -         مهلت ارسال اصل مقالات تا 96/06/25

-         برگزاری همایش 96/07/20

-         واریز هزینه های ثبت نام 96/06/31