اخبار همایش ملی امنیت غذایی

 بنا به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل تقارن ایام امتحانات و دفاع از پایان نامه،  همایش ملی امنیت غذایی به تاریخ 22 تیر ماه 1396 موکول شد.